Erdoğan: De vijfjarige routekaart van Türkiye is opgesteld

Erdoğan: De vijfjarige routekaart van Türkiye is opgesteld

President Recep Tayyip Erdoğan maakte gisteren bekend dat het twaalfde ontwikkelingsplan, dat de komende vijf jaar van het land vorm zal geven, is voorbereid en aan het parlement is voorgelegd.

“We hebben ons twaalfde ontwikkelingsplan voltooid, de routekaart van Turkije voor de komende vijf jaar, waaraan we hebben gewerkt met de visie van 2053”, zei Erdoğan in een bericht op de sociale media.

“Vandaag presenteren we ons twaalfde ontwikkelingsplan, dat we hebben voorbereid met de bijdragen van onze niet-gouvernementele organisaties, professionele organisaties en de zakenwereld en met een gemeenschappelijke geest, tot waardering van ons parlement.”

Erdoğan merkte op dat het plan vijf hoofdlijnen heeft: geschoolde mensen, sterke gezinnen, een gezonde samenleving; stabiele groei, sterke economie; concurrerende productie met groene en digitale transformatie; rampbestendige woonruimtes, een duurzaam milieu en goed democratisch bestuur gebaseerd op rechtvaardigheid.

Volgens het plan, dat de jaren 2024-2028 bestrijkt, wordt de inflatie in 2023 geschat op 65 procent, terwijl deze naar verwachting zal dalen tot 4,7 procent in 2028.

Naast de maatregelen die voor vijf jaar moeten worden genomen, omvat het plan ook de visie van Türkiye voor 2053. Het ontwikkelingsplan heeft tot doel het bruto binnenlands product te verhogen tot 2 biljoen 820 miljard Turkse lira en het nationaal inkomen per hoofd van de bevolking tot 17.554 dollar in 2028.

Het plan voorziet in een daling van de werkloosheid tot 7,5 procent in 2028 en een gemiddeld groeipercentage van 5 procent in de periode 2024-2028. Als onderdeel van het plan zullen er stappen worden ondernomen om van Türkiye een energieknooppunt te maken. Het ontwikkelingsplan omvat het doel van een netto nuluitstoot, het koolstofvrij maken van de economie, stappen om de energie- en hulpbronnenefficiëntie te vergroten en het bevorderen van de transitie naar hernieuwbare energiebronnen.

Volgens het plan zal het automatische inschrijvingssysteem (OKS) in het Particulier Pensioenstelsel (BES) worden omgevormd tot een tweedelaags pensioenstelsel waarin werkgeversbijdragen zijn inbegrepen, en zal er een aanvullend pensioenstelsel worden opgezet. Studenten jonger dan 25 jaar die ingeschreven zijn aan instellingen voor hoger onderwijs worden gestimuleerd om deel te nemen aan de BES.

Advies en training over het beheer van gezinsbudgetten en investeringsinstrumenten zullen via digitale kanalen worden aangeboden. Financiële educatie zal elektronisch worden aangeboden aan mensen van alle opleidings-, leeftijds- en inkomensgroepen. Financiële geletterdheid zal worden opgenomen in de curricula van basisscholen en middelbare scholen.

Bij het vaststellen van de pensioencriteria zal rekening worden gehouden met de stijging van de levensverwachting bij de geboorte. Er zullen speciale sociale verzekeringsprogramma’s worden opgezet voor ambachtslieden, ambachtslieden, boeren en seizoensarbeiders met een laag inkomen.

Op de elektriciteits- en aardgasmarkten zal de praktijk worden ingevoerd om consumentengroepen onder een bepaald inkomensniveau te ondersteunen.

Er zal wetgeving worden voorbereid voor de implementatie van flexibele werkmodellen in de publieke sector. Het huidige examensysteem voor degenen die voor het eerst in een openbaar ambt worden benoemd, zal worden herzien in termen van wetgeving en praktijk, en er zal voor worden gezorgd dat mondelinge examens beperkt blijven tot de gevallen die door de functie vereist zijn. De beginselen van onpartijdigheid, transparantie en eerlijkheid van examencommissies worden versterkt.

Het plan heeft tot doel praktijken te implementeren om stijgingen van de consumptie te voorkomen die het economische evenwicht verstoren en de inflatie aanwakkeren.

Het woningaanbod zal worden vergroot om de stijging van de huizenprijzen en huurprijzen tegen te gaan, terwijl de effectiviteit van kredietbeperkingen op het eigenwoningbezit boven een bepaald aantal zal worden versterkt.

De prijzen van diensten die de productiekosten verhogen, zullen worden verlaagd en starheid in de dienstenprijzen zal worden voorkomen.